O bolnišnici in lokacija: Svet zavodaORGANI ZAVODA

Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. pomočnik direktorja za strokovne zadeve,
4. strokovni svet zavoda.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja. Člane sveta zavoda, ki predstavljajo delavce zavoda volijo delavci na splošnih volitvah, in sicer:
enega izmed zdravnikov,
enega izmed zdravstvenih delavcev in sodelavcev,
enega izmed upravno tehničnih delavcev.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko po preteku mandatne dobe ponovno izvoljeni oziroma imenovani.


ČLANI SVETA ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC


PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH
1. Marijana Plaznik, dipl. m. s.
2. Jasna Humar, dr. med.

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
3. Jernej Verčkovnik, univ. dipl. ekon.
4. Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved. (predsednik)
5. Anton Zorko, višji med. rtg. tehnik, univ. dipl. soc.
6. Maja Arbeiter, univ. dipl. soc.
7. Jurij Šumečnik, univ. dipl. upr. org.

PREDSTAVNIK MO SLOVENJ GRADEC
8. Niko Rudolf Kolar

PREDSTAVNIK ZAVAROVANIH OSEB (ZZZS)
9. Ivan Tibaut, univ. dipl. inž. el.