Aktualni razpisi

Razpisi za delovna mesta

 • 23.1.2020 - 31.1.2020

  Opis del in nalog:
  - promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in ucenje za razumevanje povezav med nacinom
  življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev,
  doseganje in ohranjanje zdravja,
  - organiziranje, nacrtovanje in nadziranje dejavnosti zdravstvene nege ter sodelovanje v
  multidisciplinarnih timih,
  - izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in
  postavljenih ciljev z opredelitvijo prednostnih intervencij ter spremljanje izidov
  zdravstvene nege in dokumentiranje,
  - sodelovanje v komisijah, imenovanih skladno s Statutom SB Slovenj Gradec,
  - po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.

 • 23.1.2020 - 31.1.2020

  Opis del in nalog:
  - izvajanje negovalnih postopkov in posegov pri posamezniku v razlicnih stanjih zdravja in
  bolezni ter v razlicnih življenjskih obdobjih,
  - priprava pacienta in sodelovanje pri zdravniškem pregledu in diagnosticno terapevtskih
  posegih,
  - priprava in izvedba enostavnih diagnosticnih in terapevtskih posegov in postopkov ter
  dokumentiranje,
  - zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru tima,
  - strokovno in kakovostno opravljene naloge v okviru strokovne izobrazbe V. stopnje,
  - racionalna in standardizirana uporaba delovnih in zašcitnih sredstev, aparatur ter
  materialna odgovornost za delovna sredstva,
  - odgovornost za varnost bolnikov,
  - po nalogu nadrejenega tudi ostala dela v zvezi z zgoraj navedenim.

 • 21.1.2020 - 29.1.2020

  Opis del in nalog:
  - odvzem venske in kapilarne krvi,
  - svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih
  predanalitskih vplivov,
  - zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje razlicnega biološkega
  materiala,
  - priprava materiala za preiskave in izvajanje kontrole dela, vkljucno z dnevnim
  usmerjanjem analizatorjev,
  - vodenje ustrezne dokumentacije in sodelovanje pri uvajanju novih sodelavcev,
  - opravljanje drugih del in nalog po nalogu neposrednega vodje.

 • 21.1.2020 - 29.1.2020

  Opis del in nalog:
  - delo zdravnika po koncanem sekundariju na bolniških oddelkih, enotah in ambulanti,
  - pregled bolnikov,
  - sodelovanje pri vizitah na oddelkih,
  - sodelovanje pri konziliarnih pregledih,
  - sodelovanje na problemskih konferencah,
  - spremstvo bolnikov,
  - obcasno vkljucevanje v dežurno službo pod nadzorstvom zdravnika specialista,
  - opravljanje drugih del in nalog po nalogu predstojnik bolniškega oddelka, vodje enote,
  strokovnega direktorja in direktorja zavoda.

 • 20.12.2019 - 28.12.2019

  Opis del in nalog:

  • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialistični ravni v hospitalnem zdravstvenem varstvu,
  • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialistični ravni v ambulantnem zdravstvenem varstvu,
  • stalno spremljanje razvoja medicinskih ved in izvajanje medicinske dejavnosti;
  • nadzor nad kakovostjo in strokovnostjo dela,
  • opravljanje mentorstva študentom na praksi, zdravnikom sekundarijem in zdravnikom specializantom,
  • opravljanje zdravstveno vzgojnega dela,
  • opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti in po navodilih nadrejenega.

   

  Trajanje zaposlitve:

  • nedoločen delovni čas

   

  Vrsta zaposlitve:

  • krajši delovni čas – 16 ur/teden

   

  Poklicna / strokovna izobrazba:

  -  končana VII/2 stopnja strokovne izobrazbe – doktor medicine

                                    

  Dodatne izkušnje/pogoji:

  • opravljen strokovni izpit za poklic doktor medicine,
  • opravljen specialistični izpit in
  • potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B.

   

  Za vse prijavljene kandidate se zahteva aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika.

   

  Obvezno priložiti dokazila o zahtevani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,  potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu in veljavno licenco za delo na področju radiologije.