Naročanje na zdravstveno storitev

Izberite način naročanja

Pacienti, ki želite zdravstveno storitev opraviti v naši bolnišnici, se lahko naročite na enega od naslednjih načinov:

 • eNaročanje preko spletne strani e-Zdravje - zVem: V kolikor je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta. Na spletni strani je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo določeno zdravstveno storitev, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktni podatki za naročanje. 
 • eNaročanje preko spletne strani SB Slovenj Gradec: Preko obrazca izpolnite in oddajte vaše naročilo.  V primeru, da imate papirnato napotnico oz. delovni nalog, naročanje preko spletne strani žal ne deluje. V tem primeru vas prosimo, da se obrnete na eno izmed preostalih možnosti: osebno, po pošti ali telefonsko.
 • osebno ali telefonsko: 02 88 23 400, pred klicem si pripravite številko eNapotnice in ZZZS številko, ter preverite ordinacijske urnike amb.dejavnosti in kontaktne podatke za naročanje SB SG.
 • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec s pripisom: naročanje na zdravstveno storitev. Pošljite naslednje podatke:
  • številko eNapotnice in ZZZS številko (oz. EMŠO, v kolikor z ZZZS številko ne razpolagate) ali
  • izvirnik papirnate napotnice oz. delovnega naloga ter
  • vaše kontaktne podatke.

V primeru, da naročila na želeni pregled v kateri izmed ambulant Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ni bilo možno izvesti, pokličite preko enotne točke naročanja (02 882 34 00).

 

VPRAŠALNIK- Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

Informacije za paciente v zvezi z naročanjem na zdravstveno storitev

Roki za predložitev napotne listine:

Pacient izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne službe predloži napotno listino:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 7 dneh po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 21 dneh po njeni izdaji.

Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine 5 dni od dneva, ko pooblaščena oseba za čakalni seznam, na katerega je bil pacient uvrščen, prejme napotno listino.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo
nujnosti so:

 • za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Seznanjamo vas tudi, da najdaljša dopustna čakalna doba pri stopnji nujnosti hitro ali redno do 31. 12. 2023 znaša:

 • za ortopedske operacije: 12 mesecev,
 • za operacije krčnih žil: 12 mesecev,
 • za prvi pregled na področju revmatologije: 12 mesecev za stopnjo nujnosti redno
   

Pomembno: Najdaljša dopustna čakalna doba v Republiki Sloveniji je spoštovana, če je čakalna doba za neko zdravstveno storitev pri najmanj enem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob.
 
V kolikor vam v SB Slovenj Gradec ne bomo zmogli zagotoviti obravnave v omenjenih rokih oz. dopustnih čakalnih dobah glede na stopnjo nujnosti, opredeljeno na vaši napotni listini, vas bomo seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo oz. kje lahko sami dostopite do podatkov o aktualnih čakalnih dobah različnih izvajalcev v Sloveniji - informacije so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

V primeru, da v Republiki Sloveniji ni nobenega izvajalca, ki vam bi lahko zagotovil potrebno zdravstveno storitev v okviru dopustne čakalne dobe, se obrnite za informacije na nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (spletna stran: http://www.nkt-z.si,  tel. št. (00 386) 01/30 77 222).

Že v naprej bi vas želeli obvestiti tudi o možnostih opravičene odsotnosti od termina oz. o posledicah zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina.

V skladu z drugim odstavkom 15b. člena ZPacP lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:

 • brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno
 • poznejša odpoved, brez navajanja razlogov, je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smrt ožjega družinskega člana pacienta). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. 
 •  Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

 

Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):

 • če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:

 • po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot