Poslovanje

Statut javnega zdravstvenega zavoda

Strateško razvojni program SB SG 2019-2023

Organi zavoda


Organi zavoda so:

 1. svet zavoda,
 2. direktor zavoda,
 3. strokovni direktor zavoda,
 4. strokovni svet zavoda.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja.

Člane sveta zavoda, ki predstavljajo delavce zavoda volijo delavci na splošnih volitvah, in sicer dva predstavnika delavcev bolnišnice.

Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko po preteku mandatne dobe ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Člani sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH 

 1. doc  dr. Miran Jeromel, dr. med.
 2. Aljoša Kraševec, dipl. m. s. 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

 1. Borut Zorman, dipl. organizator - menedžer (predsednik)
 2. Mira Kotnik, ekonomist
 3. Olga Gruden, mag. management
 4. dr. Štefan Šumah
 5. Sebastjan Slemenik, univ. dipl. ekon. 

PREDSTAVNIK MO SLOVENJ GRADEC 

 1. Niko Rudolf Kolar

PREDSTAVNIK ZAVAROVANIH OSEB (ZZZS) 

 1. Dušanka Močnik, dipl. ekon. 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec