Strokovni izpiti

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je pooblaščeni zdravstveni zavod, pri katerem lahko opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno oziroma srednjo poklicno izobrazbo:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • farmacevtski tehnik,
 • laboratorijski tehnik in
 • bolničar negovalec.

Vsebino in potek strokovnega izpita ureja Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 76/2022 z dne 31.5.2022 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1766?sop=2022-01-1766).

Strokovni izpit je sestavljen iz 4 predmetov, in sicer:

 • strokovne vsebine poklicnega področja,
 • izbrane vsebine nujne medicinske pomoči,
 • vsebine osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu in
 • področna zakonodaja.

Za uspešno opravljen izpit je potrebno opraviti vse 4 predmete!

Izpiti potekajo vsak mesec, razen v mesecu avgustu in decembru. Prijaviti se je potrebno do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. Vljudno naprošamo za dosledno spoštovanje roka za prijavo!

MESEC

TERMIN

April

16.4.2024

Maj

14.5.2024

Junij

18.6.2024

Julij

16.7.2024

September

17.9.2024

Oktober

15.10.2024

November

19.11.2024

Januar

14.1.2025

Februar

18.2.2025

Marec

18.2.2025

Pridružujemo si pravico do spremembe plana izpitnih rokov.

Prijava na strokovni izpit se vloži na pravilno in popolno izpolnjenem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje (https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/).

Pripravnik lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ petkrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti.

Ob prijavi na strokovni izpit je potrebno istočasno že poravnati stroške izpita in predložiti popolno vlogo z vsemi listinami in podatki. Manjkajoče dokumente je potrebno dostaviti vsaj 7 dni pred opravljanjem strokovnega izpita. Lahko jih prinesete osebno v Kadrovsko službo ali pa jih pošljete na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Kadrovska služba, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.

Za poklic tehnika zdravstvene nege je potrebno predložiti:

 • List o pripravništvu,
 • knjižico Program pripravništva za tehnika zdravstvene nege,
 • potrdilo o opravljenem tečaju TPO,
 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe in
 • dokazilo o plačilu strokovnega izpita.

Za ostale poklice:

 • List o pripravništvu,
 • potrdilo o opravljenem tečaju TPO,
 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe in
 • dokazilo o plačilu strokovnega izpita.

Plačnik prvega opravljanja strokovnega izpita je delodajalec pripravnika. V primeru vseh naslednjih pristopov je podpisnik prijavnice in plačnik izpita pripravnik sam oziroma, če izpit ponavlja. 

Strošek strokovnega izpita znaša 200€ na pripravnika, pri čemer je strošek posamezne vsebine strokovnega izpita 50€ (povezava do Odredbe o višini stroškov strokovnega izpita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti). 

Podatki za plačilo:

Prejemnik

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Namen plačila

strokovni izpit ter ime in priimek pripravnika

IBAN prejemnika

SI56 0110 0603 0278 961

BIC banke

BSLJSI2X

Sklic

00 200300

 

 

Pripravnik se odjavi sam, najpozneje 7 dni pred izpitnim rokom. Če se pripravnik ne odjavi v roku oziroma brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju posamezne vsebine ali strokovnega izpita v celoti, se šteje, da je k strokovnemu izpitu pristopil in ga ni opravil. Opravičljivi razlogi: bolezen, poškodba oziroma drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogodek, ki ga pripravnik izkaže z ustreznim dokazilom.

Vabilo na strokovni izpit prejme pripravnik, in sicer 14 dni pred izpitnim rokom. V kolikor pred pristopom na strokovni izpit stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko pripravnik pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo.

Strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce, ki so izobrazbo pridobili v tujini: Pripravniki, ki so izobrazbo oziroma kvalifikacijo pridobili v državah nekdanje SFRJ ali tretje države, opravljajo strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

V primeru pridobljene poklicne kvalifikacije v eni od drugih držav nekdanje SFRJ ali v tretji državi, mora kandidat predhodno pridobiti odločbo Ministrstva za zdravje o vrednotenju izobraževanja oziroma pristopu k opravljanju pripravništva in strokovnega izpita ter opraviti strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu na tel. št. (02) 88 23 452 ali na e-naslovu: spela.banovsek@sb-sg.si.

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot