Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je organizacijsko samostojna enota v okviru Skupnih medicinskih služb.

Osnovna dejavnost našega oddelka je izvajanje številnih analiz v različnih bioloških materialih: v polni krvi, serumu, plazmi, urinu, blatu, punktatih telesnih votlin, likvorju, znoju, in semenskem izlivu. Preiskave izvajamo za oddelke in ambulante bolnišnice, zdravstvene domove in druge zunanje naročnike koroške regije.

Laboratorij deluje preko celega dneva (24/7) in je hkrati urgentni laboratorij naše ustanove.

V delo našega oddelka smo vključeni različni strokovnjaki s področja medicinske biokemije: specialist medicinske biokemije, univerzitetni diplomirani biologi, magistri in diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine, laboratorijski in kemijski tehniki.

Za analiziranje vzorcev uporabljamo le znanstveno preizkušene, s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj priznane metode. Pri vsakodnevnem delu uporabljamo različne metode: fotometrija, spektrofotometrija, potenciometrija, osmometrija, nefelometrija, turbidimetrija, encimske imunološka metoda, elektrokemoluminiscenca, kromatografija, elektroforeza in mikroskopija.

Osebje

Predstojnica oddelka za laboratorijsko diagnostiko:

 • mag. Tanja Lađić, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.


Namestnica predstojnice oddelka za laboratorijsko diagnostiko:

 • Alenka Mežnarc, univ. dipl. biolog, spec.med.biokem.


Zaposleni:

 • Majda Vrečič, kem. tehnik
 • Albina Lečnik, lab. tehnik, dipl. ekon.
 • Irena Topič, lab. tehnik
 • Simona Krenker, kem. tehnik
 • Urška Gregor, lab. tehnik
 • Vesna Cerovečki, kem, tehnik, dipl. biol.
 • Tadeja Gojkovič, dipl.ing.lab.biomed.
 • Renata Blazinšek, mag.lab. biomed.
 • Darja Tasič Žvikart, mag.lab.biomed.
 • Karmen Gros Hrastnik, dipl. ing.lab.biomed.
 • Teja Hercog, dipl.ing.lab.biomed.
 • Nina Weiland, mag.biolog.
 • Zvonka Bricman, prof.biol.
 • Darka Soldo, univ.dipl.biol.
 • Mateja Žvikart, univ.dipl.biol.
 • Dajana Gojić, mag. mol. in funkc. biol.
Navodila preiskovancem

Pred odvzemom biološkega materiala je potrebno oddati delovni nalog, interno napotnico oziroma javiti svoje podatke na sprejemnem pultu Oddelka za laboratorijsko diagnostiko. 

Samoplačniki ne potrebujejo napotnice, za vrsto želene preiskave in plačilo se dogovorijo na sprejemnem pultu oddelka. 

Naročilo preiskav se izvede preko ustrezne napotnice, delovnega naloga, ki mora vsebovati naslednje podatke: 

 • priimek in ime pacienta, 
 • datum rojstva in spol pacienta, 
 • naziv in šifro napotne zdravstvene organizacije, 
 • priimek, ime in šifro napotnega zdravnika, 
 • kontaktno telefonsko številko naročnika, 
 • jasno in čitljivo označene/navedene preiskave za posamezne vrste biološkega materiala, brez uporabe nestandardnih okrajšav, 
 • datum in uro odvzema vzorca, 
 • ostale podatke, če so potrebni pri interpretaciji rezultata, 
 • datum naročila ter žig in podpis naročnika

Odvzem vzorcev

Pri odvzemu moramo dobiti biološko reprezentativen vzorec, ki je primeren za laboratorijsko analizo. Odvzem mora biti izveden pravilno, v skladu s priporočili in veljavnimi standardi za posamezno vrsto biološkega vzorca. Vrsta epruvete, v katero odvzamemo vzorec za posamezno preiskavo, je razvidna iz seznama preiskav (obarvanost polja, v katerem je navedena vrsta vzorca).

Pred odvzemom krvi priporočamo 15 minut počitka v čakalnici laboratorija v sedečem položaju.
Odvzem venske krvi opravljajo strokovno usposobljeni laboratorijski delavci. Po odvzemu je potrebno sterilni tampon vsaj 5 minut pritiskati na mesto vboda, s čimer preprečite krvavitev v podkožje in nastanek modric.

Tekom dneva se koncentracije številnih sestavin v krvi spreminjajo: orientacijske referentne vrednosti se nanašajo na rezultate, dobljene med priporočenim časom odvzema.

Pred odvzemom krvi se priporoča, da so pacienti tešči. Priporoča se 12 ur od zadnjega obroka hrane (v tem času lahko pijete zmerno količino vode in jemljete predpisana zdravila):

Po zaužitju hrane se v krvi pojavijo presnovni produkti ali spremenijo njihove koncentracije. Maščobe, ki iz črevesa prehajajo v kri, povzročajo motnost, ki vpliva na meritve, zaradi učinka izpodrivanja vode pa koncentracije analitov niso točne. Lipoproteini lahko vežejo lipofilne sestavine krvi in tako onemogočijo,da bi reagirale v testnih postopkih. Izračunan rezultat za LDL holesterol je nepravilen, če preiskovanec ni tešč.

Dan pred preiskavami odsvetujemo večjo fizično aktivnost. Posledica fizične aktivnosti je prehodna sprememba koncentracije nekaterih analitov v krvi in urinu (levkociti, glukoza, holesterol, albumini, fibrinogen), zaradi spremembe volumna, razporeditve tekočine in povečanega izločanja nekaterih hormonov, ki vplivajo na presnovo.

Psihični stres in fizična aktivnost vplivata na povečano izločanje nekaterih hormonov, ti pa na spremembo koncentracije nekaterih analitov. Vznemirjenost in strah povzročata zožitev žil in vplivata na težavnost odvzema.


Odvzem urina

Osebje v laboratoriju vam posreduje navodila za odvzem urina:

 • priložnostni vzorec: potreben je srednji curek urina. Dobimo ga tako, da prvi del curka urina spustimo v stranišče, drugi del urina v posodice za odvzem urina, tretji del urina pa spet spustimo v stranišče.
 • 24-urni urin: urin zbiramo v zbirno posodo po navodilih, ki jih dobite v laboratoriju.
 • urin za mikrobiološke preiskave: urin zbiramo v sterilne posodice.


Odvzem blata

Blato oddate v posodice za blato, ki jih dobite v laboratoriju. Potrebno je 1g blata, približno za velikost lešnika.

Izdaja izvidov

Izvide običajno izdamo ali pošljemo še isti dan po odvzemu krvi razen za preiskave, ki jih ne izvajamo vsak dan. Izvide pošiljamo vsem naročnikom.  

Vse informacije v zvezi z odvzemi biološkega materiala dobite na sprejemu oddelka ali na telefonski številki 02 88 23 473 od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro.  

Vizija in vrednote

Zaposleni si prizadevamo za čim boljšo kakovost naših storitev. Pri zagotavljanju kakovosti sistematično izvajamo vse dejavnosti, ki vodijo v izpolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih preiskav in zagotavljajo zaupanje v zanesljivost izvidov.

V bodoče si bomo prizadevali za najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize biološkega materiala, hitro in zanesljivo izvedbo širokega spektra preiskav ter strokovno izobraževanje zaposlenih. Skladno z zahtevami klinične prakse nenehno uvajamo nove laboratorijske preiskave. 

Storitve
 • Sprejem in pošiljanje biološkega materiala 
 • Odvzem biološkega materiala
 • Biokemične preiskave
 • Hematološke preiskave
 • Koagulacija
 • Preiskave urina in blata
 • Imunološke preiskave
 • Alergološke preiskave
 • Preiskave specialnih telesnih tekočin (likvor, punktat, znoj, semenski izliv)
Zagotavljanje kakovosti

Vzpostavljen imamo celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje in nadzor postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa. Skupno izvedemo več kot 670000 preiskav na leto. 

Laboratorijski informacijski sistem nam omogoča večjo učinkovitost in kakovost laboratorijskega procesa ter zagotavlja krajši čas od naročila do laboratorijskega izvida. Povezava laboratorijskega informacijskega sistema z bolnišničnim informacijskim sistemom Birpis omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje izvidov v elektronski obliki naročnikom. 

Za zagotavljanje kakovosti dela redno izvajamo notranje in zunanje kontrole kakovosti. Notranje kontrole kakovosti vodimo in analiziramo sami v laboratoriju, pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav smo vključeni v različne sheme za zunanjo oceno kakovosti (SNEQAS, INSTAND, RIQAS, BIO-RAD QCNET, TIQcon QCS). Na osnovi rezultatov, ki ustrezajo kriterijem kvalitete zunanje kontrole kakovosti, prejmemo certifikate, ki potrjujejo kakovost našega dela.

Pri načrtovanju laboratorijskih procesov sledimo strokovnim in tehničnim pogojem Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS št. 64/2004 in 1/2016) in standardu za medicinske laboratorije SIST EN ISO 15189Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost.

Dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije: 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur.list RS 64/2004, 1/2016)) določa strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo laboratoriji obvezno izpolnjevati za izvajanje preiskav laboratorijske medicine. 1.2.2010 je laboratorij pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS. V skladu s pravilnikom je bil 26.11.2015 laboratorij ponovno pregledan s strani komisije Ministrstva za zdravje RS in pridobil dovoljenje za delo za nadaljnje 5 letno obdobje.

Na internetni strani Ministrstva za zdravje je objavljen: "Seznam laboratorijev, ki imajo izdano dovoljenje Ministrstva za zdravje, za delo na področju laboratorijske medicine".

Znanstveno in pedagoško delo

Pri zagotavljanju kakovosti našega dela nam je v veliko pomoč sodelovanje preko Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino SZKKLM in Zbornice laboratorijske medicine Slovenije ZLMS. Udeležujemo se domačih in mednarodnih strokovnih srečanj in kongresov. V okviru ZLMS aktivno sodelujemo pri pripravi strokovnih priporočil za naše delo in pri strokovnem izpopolnjevanju laboratorijskih strokovnjakov.

V sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, študentom dodiplomskega univerzitetnega programa laboratorijske biomedicine nudimo možnost opravljanja obveznega laboratorijskega dela v praksi ter omogočamo opravljanje pripravništva za vse strokovne ravni kadrov v medicinskih laboratorijih. V letu 2018 smo za del programa (laboratorijska diagnostika) postali tudi pooblaščeni izvajalec specializacije za zdravnike, farmacevte. Na oddelku poteka predstavitev organizacije in metod dela na oddelku študentom, specializantom medicine, študentom Fakultete za zdravstvene in socialne vede (laboratorijske vaje) ter dijakom Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. Del našega raziskovalnega dela predstavlja tudi sodelovanje z drugimi laboratoriji v državi.

Začetek laboratorijske diagnostike sega v leto 1953, ko je bil ustanovljen laboratorij. Tedaj je deloval v okviru internega oddelka bolnišnice. Ob koncu šestdesetih let je postal laboratorij samostojna enota. V letu 1972 je laboratorij dobil nove, sodobno opremljene prostore.

Sledila je standardizacija postopkov za določanje analitov. Razvila se je diagnostika encimov, lipidov, zdravil, tumorskih označevalcev, večina postopkov se je avtomatizirala.

Z uvedbo laboratorijskega informacijskega sistema je omogočeno organiziranje podatkov, prenos podatkov v centralni računalnik bolnišnice, tiskanje rezultatov in arhiviranje podatkov.

Danes je Oddelek za laboratorijsko diagnostiko organizacijsko samostojna enota v okviru Skupnih medicinskih služb. Letno opravimo okoli 700000 preiskav.

Predstojnica oddelka
mag. <span>Tanja Lađić </span>, spec. med. biokem mag. <span>Tanja Lađić </span>, spec. med. biokem
mag. Tanja Lađić , spec. med. biokem
 
Namestnica predstojnice
<span>Alenka Mežnarc</span>, spec. med. biokem <span>Alenka Mežnarc</span>, spec. med. biokem
Alenka Mežnarc, spec. med. biokem
stavba-a
Sprejem materiala in izdaja izvidov
  02 88 23 473
LABORATORIJ
 02 88 23 491
Delovni čas
 • vsak delovnik od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec