Vodstvo bolnišnice in organizacija

Organi zavoda


Organi zavoda so:

  1. svet zavoda,
  2. direktor zavoda,
  3. strokovni direktor zavoda,
  4. strokovni svet zavoda.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja.

Člane sveta zavoda, ki predstavljajo delavce zavoda volijo delavci na splošnih volitvah, in sicer dva predstavnika delavcev bolnišnice.

Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko po preteku mandatne dobe ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Direktor bolnišnice
Janez Lavre
Janez Lavre dr. med.
 janez.lavre@sb-sg.si
 02 88 23 404
Strokovna direktorica
Natalija Krajnc,
Doc. dr. Natalija Krajnc, dr. med.
 natalija.krajnc@sb-sg.si
 02 88 23 404
Pomočnik direktorja za poslovno-pravne zadeve in nemedicinske dejavnosti
Ksandi Javornik
mag. Ksandi Javornik
 ksandi.javornik@sb-sg.si
 02 88 23 578
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe
Jelena Čubra,
Jelena Čubra, mag. zdr. nege.
 jelena.cubra@sb-sg.si
 02 88 23 406
Tajništvo uprave
Rok Šater
Rok Šater dipl. upr. org.
 rok.sater@sb-sg.si
 02 88 23 404
Služba za odnose z javnostmi
Helena Slemenik
Helena Slemenik spec.
 helena.slemenik@sb-sg.si
 02 88 23 563, 041 305 737

Kadrovska in pravna služba
mag. Sonja Tominc, univ. dipl. prav. 
02 88-23-408
sonja.tominc@sb-sg.si

Ekonomske službe
Vodja službe
Matevž Javornik, univ. dipl. ekon.
02 88-23-415
matevz.javornik@sb-sg.si

Služba za informatiko
V. d. odgovornega vodje službe
Rok Šater, dipl. upr. org.
02 88-23-404
rok.sater@sb-sg.si

Služba za tehnično vzdrževanje
V. d. odgovornega vodje službe
Zdravko Dornik, inž. str.
02 88-23-400
zdravko.dornik@sb-sg.si

 

 

 

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

123movies