Oddelek za interno medicino


Predstavitev

Oddelek za interno medicino Splošne bolnišnice Slovenj Gradec izvaja bolnišnično in ambulantno oskrbo za internistične bolnike na sekundarnem nivoju. Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem območja ZZZS Ravne na Koroškem, na posameznih področjih pa tudi širše v slovenskem prostoru.

Oddelek za interno medicino je eden temeljnih oddelkov bolnišnice.  Osrednji cilj je strokovna, kakovostna in varna zdravstvena oskrba bolnikov. V skladu s svojimi kadrovskimi in prostorskimi zmožnostmi skušamo zagotavljati dostopnost internistične oskrbe, povezujemo se s sodelavci na primarnim nivoju, z ostalimi oddelki bolnišnice, drugimi zdravstvenimi ustanovami, s terciarnimi centri s ciljem celovite oskrbe bolnikov.

Vsi sodelavci na Oddelku za interno medicino se trudimo slediti ciljem naše bolnišnice: zaupanje, odgovornost, kakovost, znanje, poštenost, spoštovanje, prijaznost, timsko delo, skrb za dobro počutje bolnikov in skrb za zadovoljstvo svojcev. 

Osebje je vključeno v stalno strokovno izobraževanje, vključujemo se v znanstveno-raziskovalno delo, smo učna ustanova za dijake in študente medicinskih ved.

Oddelek za interno medicino je v prvem in drugem nadstropju stavbe A.

Organizacijsko in prostorsko je oddelek razdeljen na:

 • Enoto za interno intenzivno medicino, 2. nadstropje
 • Odsek za kardiologijo in angiologijo (bolnišnični oddelek C) v 2. nadstropju
 • Odsek za gastroenterologijo (bolnišnični oddelek D) v 1. nadstropju
 • Odsek za hematologijo, nefrologijo, endokrinologijo in diabetes (bolnišnični oddelek F) v 1. nadstropju
 • Klemen Mojškerc, dr. med. specialist internist, predstojnik Oddelka za interno medicino
   
 • Prim. Davorin Benko, dr. med. specialist za kardiologijo, vaskularno in interno medicino, Pomočnik v. d. predstojnika Oddelka za interno medicino
   
 • Frosina Krstanoska, dr. med. specialistka internistka in spec.hematolog in FECSM, V. d. vodje Enote za hematološko in revmatološko dejavnost
   
 • Prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med. specialistka interne medicine, specialistka kardiologije in vaskularne medicine, V. d. vodje Enote za kardiološko in angiološko dejavnost
   
 • Simona Šipek, dr. med. specialistka internistka in specialistka nuklearne medicine, V. D. Vodje enote za paliativo
   
 • Metka Epšek Lenart, dr. med specialistka internistka, V. D. Vodje enote za diabetološko in endokrinološko dejavnost
   
 • Nace Robač, dr. med. specialist interne medicine, V. D. Vodje enote za interno intenzivno medicino
   
 • asist. dr. Marija Jesenko, dr. med. specialist nefrologije, V.D. vodje Enote za nefrološko dejavnost in dializo; namestnica V.D. predstojnika Oddelka za interno medicino
   
 • Irena Umek Bricman, dr. med. specialistka interne medicine in specialistka hematologije
   
 • Asist. dr. Sergeja Kozar, dr. med. Spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, spec. intenzivne medicine
   
 • Dr. Martin Tretjak, dr. med. specialist internist
   
 • Mateja Kotnik Kerbev, dr. med. specialist internist
   
 • Prim. Apolon Marolt, dr. med. specialist kardiologije in vaskularne medicine
   
 • Dr. Andreja Cokan Vujkovac, dr. med. specialistka interne medicine
   
 • Marjana Predikaka, dr. med. specialistka internistka
   
 • Prim. Zdenko Kikec, dr. med. specialist internist
   
 • Enriko Plevnik, dr. med specialist internist
   
 • Zala Plešivčnik, dr. med. specialistka internistka
   
 • Urška Marković, dr.med. specialistka nefrologije
   
 • Gregor Sekavčnik, dr. med. specialist internist
   
 • Maja Gams, dr. med. specialistka nefrologije
   
 • Vladimir Natek, dr. med. specialist internist
   
 • Betka Popič, dr. med. specialistka interne medicine
   
 • Maja Pušnik Vrčkovnik, dr. med. specialistka interne medicine
   
 • Nataša Potočnik Pucelj, dr. med. specialistka revmatologije
   
 • Tjaša Vidmar, dr. med. spec. infektologije
   
 • Karmen Klančnik Krajnc, dr. med. specialistka infektologije
   
 • Larisa Matas, dr. med. specialistka interne medicine
   
 • Katja Ravber, dr. med. specialistka interne medicine
   
 • asist. dr. Manja Antonič, dr.med. specialistka nefrologije
   
 • Špela Meden, dr.med. specialistka interne medicine
   
 • Tadej Durič, dr. med. specialist internist
   
 • Nejc Breznik, dr. med. specializant
   
 • Robert Plavčak, dr. med. specializant
   
 • Anja Stopar, dr. med. specializantka gastroenterologije
   
 • Margarita Grneva, dr. med. specializantka nevrologije
Specialistične ambulante

V okviru Oddelka za interno medicino vsakodnevno delujejo pregledne ambulante in potekajo diagnostične ambulantne preiskave, ki so usmerjene v posamezna področja internističnih obolenj.

Za vse ambulantne preglede bolniki potrebujejo napotnice, ki jo izda osebni zdravnik. Napotnico lahko pošljete po pošti v Informacijsko pisarno Oddelka za interno medicino, ali jo osebno oddate v nabiralniku v glavni avli bolnišnice, ali se naročite preko e- naročanja. Po prejemu napotnice vas lahko uvrstimo v čakalno vrsto in določimo datum za pregled.

Za vsak prvi ambulantni pregled ali kontrolo se je potrebno naročiti. Telefonska številka za naročanje v ambulantah je 02 88 23 549, na kateri boste dobili vsa potrebna nadaljnja navodila.

Ob naročilu boste dobili uro in datum predvidenega pregleda. Prosimo, da se ure držite, saj boste tako omogočili tekoče delo in čim manj čakanja. Zaradi nujnih stanj, ki zahtevajo posredovanje ambulantnega zdravnika na bolnišničnih oddelkih, sicer lahko občasno lahko pride do zamika pregleda, za kar vas prosimo za razumevanje.

 • Antikoagulantna ambulanta (direktna številka 02 88 23 537)
 • Nefrološka ambulanta
 • Ambulanta za kronične bolezni ledvic
 • Hematološka ambulanta
 • Revmatološka ambulanta
 • Gastroenterološka ambulanta
 • Kardiološka ambulanta
 • Angiološka ambulanta
 • Ambulanta za srčno popuščanje
 • Ambulanta za kardiološko rehabilitacijo
 • Endokrinološka ambulanta
 • Diabetična ambulanta (direktna številka 02 88 23 458)
 • Ambulanta za paliativno medicino
 • Ambulanta za onkologijo
 • Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni (direktna številka 02 88 23 524)

Enota za endoskopijo (direktna številka 02 88 23 453):

 • Gastroskopija
 • Koloskopija
 • ERCP
 • Dihalni testi
 • Vstavitev PEG
 • Endoskopski posegi (ligatura varic, balonske dilatacije stenoz rektuma, polipektomije)
 • Vstavitev intragastričnega balona
 • SVIT program

Funkcionalna kardiološka diagnostika (direktna številka 02 88 23 501):

 • Ultrazvok srca
 • Ultrazvok ožilja
 • Meritev doplerskih pritiskov
 • 24 urno merjenje krvnega tlaka
 • 24 urno snemanje EKG
 • Obremenitveno testiranje na kolesu (cikloergometrija)
 • Spirometrija

Enodnevna bolnišnica Oddelka za interno medicino

OBVESTILO O  PREKINITVI  NAROČANJA V ENDOKRINOLOŠKI AMBULANTI

Zaradi kadrovske podhranjenosti izvajalcev v endokrinološki dejavnosti, smo z dnem 16. 2. 2021 prekinili naročanje oz. uvrščanje pacientov na čakalni seznam za prve preglede in z dnem 1. 2. 2022 za kontrolne preglede v endokrinološki ambulanti.

Pacienti, ki so do sedaj že oddali napotne listine in smo jih uvrstili na čakalni seznam, bodo obravnavni oz. jim bomo zdravstveno storitev izvedli. Prispele napotne listine po 1. 2. 2022 bomo zavrnili.

Na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/ je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti endokrinologije, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktnimi podatki za naročanje.

 

Zdravstvena nega

Zdravstvena nega (ZN) predstavlja sestavni del zdravstvene oskrbe pacientov na Oddelku za interno medicino. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki izvajamo ZN kot avtonomno dejavnost v negovalnem in zdravstvenem timu, kjer delujemo kot strokovnjaki pri celostni obravnavi pacienta in njegove družine ter širše socialne skupnosti. Naše delo temelji na aktivnem vključevanju pacienta in svojcev v proces zdravljenja, ob upoštevanju njihovih potreb in pravic.

Kot osnovne cilje si zaposleni V ZN zastavljamo izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta v smislu čim višje stopnje samooskrbe v čim krajšem času, dobro počutje pacienta, zdravstveno vzgojno poučenost pacienta in njegovih svojcev ter največje možno zadovoljstvo pacienta.

To uresničujemo z upoštevanjem naslednjih izhodišč:

 • z izvajanjem sodobne, kakovostne ZN z upoštevanjem standardov, ki zagotavljajo visoko strokovno in kakovostno ZN, ki je usmerjena v individualno in holistično obravnavo pacientov,
 • z doseganjem najboljših izidov s čim manj stroški,
 • z vključevanjem v znanstveno raziskovalno delo,
 • z uveljavljanjem načela poslovne kakovosti skozi stalno izboljševanje procesov dela in sproščanjem ustvarjalnosti, nadarjenosti, pozitivne energije in motivacije vseh sodelavcev,
 • z organiziranim načrtovanjem dela, timskim ter multidisciplinarnim pristopom,
 • z zagotavljanjem visoke kulture komuniciranja in kulture bivanja v bolnišnici,
 • s skrbjo za vzdrževanje in razvoj profesionalnosti dela vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem ter medsebojnim prenosom znanja znotraj naših delovnih skupin.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki v okviru bolnišničnih oddelkov, diagnostičnih enot, specialističnih ambulant ter enote za intenzivno interno medicino delujemo na naslednjih strokovnih področjih:

 • ZN v antikoagulantni ambulanti,
 • ZN v enodnevni interni bolnišnici,
 • ZN v enoti za terapevtsko in diagnostično endoskopijo,
 • ZN v ambulanti za sladkorno bolezen,
 • ZN v enoti za kardiopulmonalno in ultrazvočno diagnostiko,
 • ZN v Centru za zdravljenje Fabryeve bolezni,
 • ZN v ambulanti za srčno popuščanje,
 • ZN v ambulanti za kardiološko rehabilitacijo,
 • ZN nevrološkega pacienta,
 • ZN kardio-angiološkega pacienta,
 • ZN gastro-enterološkega pacienta,
 • ZN hematološkega in nefrološkega pacienta,
 • ZN v enoti za interno intenzivno medicino.
Zgodovina

V letu 2006 smo praznovali 110-letnico ustanovitve Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu. Tega leta je bil poleg kirurškega oddelka ustanovljen tako imenovani splošni oddelek, ki se je leta 1911 preimenoval v interni oddelek. Od takrat dalje se je oddelek širil, na njem je bilo zdravljenih veliko različnih bolnikov, usposabljali so se različni zdravniki, ki so kasneje postali tudi specialisti interne medicine. Med njimi je tudi nekaj sedanjih univerzitetnih profesorjev v Ljubljani.

Največ zaslug za razvoj strokovnosti na Oddelku za interno medicino imajo nedvomno prof. dr. Ivo Raišp, dr. med., ki je vodil oddelek od leta 1958 do leta 1989, nato prim. mag. Franc Verovnik, dr. med., ki je vodil oddelek do leta 2003 in prim. Davorin Benko, dr.med., ki je vodil oddelek do leta 2018. Zelo zgodaj je v okviru našega oddelka začel delovati radioizotopni laboratorij, enota za hemodializo in hitro smo uvedli tudi enoto za intenzivno nego, ki je kasneje prerasla v Enoto za intenzivno interno medicino. Zgodaj so bile uvedene vse diagnostične metode na področju endoskopskih preiskav prebavil in srčno-žilnih bolezni, širila so se področja ultrazvočne diagnostike.

Predstojnik oddelka
<span>Klemen Mojškerc</span>, dr. med. specialist internist <span>Klemen Mojškerc</span>, dr. med. specialist internist
Klemen Mojškerc, dr. med. specialist internist
Glavna medicinska sestra
<span>Andreja Šega</span>, dipl. m. s. <span>Andreja Šega</span>, dipl. m. s.
Andreja Šega, dipl. m. s.
 
stavba-a
Informacijska pisarna Oddelka za interno medicino
 • 02 88 23 549

Enota za intenzivno interno medicino
 • 02 88 23 450

Oddelki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

mangakakalot